අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

03
පෙබ2019
පිරිත් පිංකම 2019

පිරිත් පිංකම 2019

            මොරටුව...

11
ජන2019
නව වසරේ රාජකාරි 2019

නව වසරේ රාජකාරි 2019

  2019 නව වසරේ ආගමික වතාවත් සිදුකරමින්,මොරටුව...

01
ජන2019
නත්තල් උත්සවය 2018

නත්තල් උත්සවය 2018

  ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහ...

27
දෙසැ2018
නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන 2018

නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන 2018

  අකරවිට ස්කයිබේස් අඩ්වෙන්චර් පාර්ක්  පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී...

Scroll To Top